فراخوان تشکیل انجمن های علمی دانشجویی گروه روان شناسی

گروه روان شناسی در نظر دارد تا انجمن های روان شناسی صنعتی و سازمانی - کودکان استثنایی - بالینی - روانسنجی و تربیتی را فعال نماید لذا از کلیه دانشجویانی که تمایل به عضویت در انجمن های فوق را دارن دعوت بعمل می آید .دانشجویانی که تمایل به عضویت دارند با ذکر نام و نام خانوادگی - شماره دانشجویی - مقطع تحصیلی و ذکر نام انجمن درخواستی خود به ایمیل ذیل ارسال فرمایند.

ایمیل ارتباط با انجمن:

drsepahmansour@yahoo.com

انجمن علمی دانشجویی گروه روان شناسی کودکان استثنایی