روسای دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی 

نام و نام خانوادگی

تاریخ آغاز

خاتمه مسئولیت

 دکتر محمدهمایون سپهر

1376

1377

 دکتر ناصر اقبالی

1377

1383

 دکتر حسین ابوالحسن تنهایی

1383

1384

دکتر غلامرضا محمودی

1384

1385

دکتر مهدیه صالحی

1385

1393

دکتر سید فرهاد افتخارزاده

1393

تاکنون

 

معاونین دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

نام و نام خانوادگی

تاریخ آغاز

خاتمه مسئولیت

 منصور یوسفی

1376

1383

 مصطفی اکبریان

1383

به مدت 10 ماه

 مهرداد شهیدی

1383

1384

سید سعید آقایی

1385

1393

دکتر شیرین کوشکی

مهر 1393

مرداد1394

مصطفی اکبریان

مرداد1394

تا کنون