معرفی اساتید فرهیخته دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

پرفسور مصطفی عسکریان عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی از سال1376 تاکنون

دکتر ولی الله فرزادعضو هیئت علمی گروه روان شناسی از سال 1376 تاکنون

دکتر حسن عشایری استاد گروه روان شناسی