فایل های دانلودی دانشجویان کارشناسی ارشد

1- راهنمای ثبت نام در سایت irandoc و دریافت کد رهگیری

2- فرآیند اجرایی پایان نامه

3- دستورالعمل نگارش و تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

4- فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشد

5- فرم اصلاح پایان نامه

6- فرم انصراف از مقاله

7- فرم تایید تشویقی مقاله

8- فرم الف

9- فرم ب

10- فرم پروپوزال ارشد

11- فرم جدول تشویق مقاله

12- فرم تعیین ارزش مقاله

13- فرم آگهی دفاع

14- فرم شرکت در جلسه دفاع

15- فرم تایید اصلاحات پس از دفاع

16- معرفی استاد داور از طرف مدیرگروه (پیوست مجوز دفاع)

17- تایید استاد داور از طرف پژوهش (پیوست مجوز دفاع)

18- مجوز دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد(ردیف های 16،17،13،19پیوست شود)

19- فرم تعیین دروس (پیوست مجوز دفاع)

20-بخشنامه فرصت مطالعاتی

21- حمایت مالی از پایان نامه ( شرکت ایز ایران )

22- فهرست وب سایت های جعلی نشریات علمی

23- لیست مجلات در انتظار تایید

24-فهرست نشریات معتبربین المللی و تخصصی رشته زبان انگلیسی

25- پانزدهمین نمایشگاه لوازم و تجهیزات ایمنی ، امنیتی و پلیسی

26- پایان نامه های مرتبط با موضوعات فرهنگی ، مذهبی و اجتماعی

27- تقاضای صدور کد شناسایی راهنمایی و مشاور

28 -بخشنامه ارزیابی مقالات

فایل های دانلودی دانشجویان دکتری

1- فرم اعلام آمادگی دفاع دکتری

2-معافیت شهریه تمدید رساله دکتری تخصصی

3-فهرست وب سایت های جعلی نشریات علمی

4- بخشنامه فرصت مطالعاتی

5- حمایت مالی پایان نامه ( شرکت ایز ایران )

6- شیوه نامه مراحل اجرایی فرآیند دفاع از رساله دکتری

7- فرم الف

8- فرم پرپوزال دکتری

9- فهرست وب سایت های جعلی نشریات علمی

10- لیست مجلات در انتظار تایید

11-فرم نظریه شورای پژوهشی دانشکده

12- فرم انصراف از مقاله دکتری

13- پانزدهمین نمایشگاه لوازم و تجهیزات ایمنی ، امنیتی و پلیسی

14- فرم تعهد مقاله

15- مراحل دفاع  از پایان نامه در نیمسال اول 96-95 

16-پایان نامه های مرتبط با موضوعات فرهنگی ، مذهبی و اجتماعی  

17- فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشد

18- تقاضای صدور کد شناسایی راهنمایی و مشاور

19-دستورالعمل نگارش و تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

20- فرم اصلاح پایان نامه

21 -بخشنامه ارزیابی مقالات

22- مجوز دفاع

23-روش ارزیابی آموزشی و پژوهشی پابان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد

بخشنامه ها

1- آدرس دهی مقالات در مجلات

2-اولویت های پژوهشی معاونت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی

3- کتب چاپ و منتشر شده توسط واحد تهران مرکزی

4- بخشنامه چاپ مقاله

5- برگزاری دو همایش ملی

6- حمایت ستاد موادمخدرازکتاب های تالیفی و ترجمه ای در مورد اعتیاد