برگزاری جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشدو دکتری از تاریخ 3/7/95 لغایت 8/7/95

برگزاری جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از تاریخ 10/7/95 لغایت 12/7/95

برگزاری جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از تاریخ 1395/09/03تا تاریخ 1395/09/04

برگزاری جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از تاریخ1395/09/17  لغایت1395/09/18

برگزاری جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از تاریخ1395/09/21 لغایت1395/09/24

برگزاری جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتریاز تاریخ07 /10/1395 لغایت09/10/1395

برگزاری جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتریازتاریخ12/10/1395 لغایت15/10/1395

برگزاری جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از تاریخ1395/11/10 لغایت1395/11/14

برگزاری جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از تاریخ1395/11/16 لغایت1395/11/21

برگزاری جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از تاریخ1395/11/23 لغایت1395/11/28

برگزاری جلسات دفاع دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتریاز تاریخ1396/02/19 لغایت1396/02/26