نیمسال اول 96-95

جدول زمانبندی شش ماهه تصویب پروپوزا لهای دانشجویان کارشناسی ارشد ودکتری گروه مشاوره وفلسفه تعلیم وتربیت

جدول زمانبندی شش ماهه تصویب پروپوزا لهای دانشجویان کارشناسی ارشد ودکتری گروه روان شناسی عمومی

جدول زمانبندی شش ماهه تصویب پروپوزا لهای دانشجویان کارشناسی ارشد ودکتری روان شناسی بالینی وروان سنجی

جدول زمانبندی شش ماهه تصویب پروپوزا لهای دانشجویان کارشناسی ارشد ودکتری گروه روان شناسی تربیتی وکودکان استثنایی

جدول زمانبندی شش ماهه تصویب پروپوزا لهای دانشجویان کارشناسی ارشد ودکتری  مدیرت آموزشی و آموزش عالی -  دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی

 

نیمسال دوم 96-95

جدول زمانبندی شش ماهه تصویب عنوان و یا پروپوزا لهای دانشجویان کارشناسی ارشد ودکتری رشته روان شناسی عمومی

جدول زمانبندی شش ماهه تصویب عنوان و یا پروپوزا لهای دانشجویان کارشناسی ارشد ودکتری رشته  مشاوره فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

جدول زمانبندی شش ماهه تصویب عنوان و یا پروپوزا لهای دانشجویان کارشناسی ارشد ودکتری رشته برنامه ریزی آموزشی  و  درسی

جدول زمانبندی شش ماهه تصویب عنوان و یا پروپوزا لهای دانشجویان کارشناسی ارشد ودکتری رشته مدیریت آموزشی