معاون دانشکده

مشخصات شخصی 

نام و نام خانوادگی: مصطفی اکبریان                                                                                                   

وضعیت:عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

گروه آموزشی : مردم شناسی

مرتبه علمی : بورسیه دکتری

تاریخ و محل تولد: تهران 1345

 

 مشخصات تحصیلی

دکتری:دانش آموخته دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد: علوم اجتماعی - مردم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی سال 1370

کارشناسی: پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان 1369

 

سمت های اجرایی:

مدیر گروه واحد آزادشهرسال  1371

معاون آموزشی واحد آزاد شهر سال 1373

معاون گروه علوم اجتماعی دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی سال 1375

مدیر گروه علوم اجتماعی دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی سال 1376

مدیر آموزش دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی سال 1377

سرپرست و معاون دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی سال 1383 به مدت 10 ماه

مدیرآموزش دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی از سال 1393 تا 1394

معاون دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی از سال 1394

 

آدرس پست الکترونیکی :

mos.akbariyan@iauctb.ac.ir