ریاست دانشکده

مشخصات شخصی 
 
نام و نام خانوادگی: سید فرهاد افتخارزاده                                                                                                 
وضعیت:عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
گروه آموزشی : علوم تربیتی
 
 مشخصات تحصیلی
 
دکتری مدیریت آموزشی
 
آدرس پست الکترونیکی :

Far.Eftekharzadeh@iauctb.ac.ir