تماس با ما

 :آدرس دانشکده 

میدان امام حسین (ع) ابتدای خیابان دماوند جنب بیمارستان بوعلی مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) ساختمان روان شناسی و علوم تربیتی  کدپستی 1711734353

 

(شماره تلفن های سانترال مجتمع ولیعصر (عج

33783737-33797776-33791930-33798485-33788927-33793332

 

ایمیل ارتباط با دانشکده

psy-lab@iauctb.ac.ir
 

شماره تلفن های دانشکده

 

ردیف

قسمت

 

تلفن مستقیم

1

رئیس دانشکده

 

36605303

2

معاون دانشکده

 

36602286

3

مدیرگروه روانشناسی عمومی

 

36605299

4

مدیرگروه روانشناسی تربیتی- استثنایی

 

36605296

5 مدیر گروه روانشناسی بالینی و روانبخشی   36605299
6 مدیر گروه برنامه ریزی آموزشی و درسی   33783399
7 مدیر گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی   33783399
     
8 مدیر گروه مشاوره ی راهنمایی و فلسفه تعلیم و تربیت   36605296
9 مدیر آموزش   33301875
10 رئیس آموزش   33345768
11 رئیس اداره خدمات دانشجویی   33797374
12 مدیر پژوهش   36600731
13 رئیس امور اداری   33346484
 
14 مدیر امور مالی   33788933
15 خدمات دانشجویی   33797374