ریاست دانشکده

الف) مشخصات فردی :
 نام و نام خانوادگی : لطف اله عباسی سروک تاریخ تولد: 19/06/1342 
 محل کار:‌ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه "مدیریت آموزشی و آموزش عالی"
 آدرس الکترونیکی: Lotfollah.abbasi@yahoo.com
ب) سوابق تحصیلی:
1- دوره دکترا- رشته مدیریت آموزشی 1380
2- مرتبه دانشگاهی : استادیار
ج) سوابق کاری مدیریتی
1ـ جهاد سازندگی استان کهکیلویه و بویراحمد – عضو کمیته فرهنگی استان
از سال 12/5/ 60 تا 20/6/62
2- وزارت آموزش و پرورش( حوزه ستادی )- معاون دانشکده امور تربیتی وزارت آموزش و پرورش
سال 1369
3- معاون برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان قم
از 28/5/75 تا 16/4/77
4- وزارت آموزش و پرورش (حوزه ستادی)- مشاوربرنامه ریزی معاون وزیر( معاونت شاهد و ایثارگر)
از 17/4/77 تا 14/12/77
5- وزارت آموزش و پرورش(حوزه ستادی)- مشاور برنامه ریزی معاون وزیر ( معاونت آموزش متوسطه)
از15/12/77 تا5/4/78
6- وزارت آموزش و پرورش (حوزه ستادی)- مدیر کل آموزش و پرورش عشایر کشور

7-وزارت آموزش و پرورش (حوزه ستادی)- رئیس مرکز آموزش متوسطه نظری پیش دانشگاهی و هنرستانها
از 6/4/78 تا 8/5/89

از6/5/87 تا6/2/88
8- دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام – دبیر کمیسیون خاص و هماهنگی

و معاون آموزشی پژوهشگاه چشم انداز و آینده پژوهی
از 9/5/89 تا 1/8/90
9- مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی – مدیر بخش آموزش و پرورش


از1/8/91 تا 30/8/95
 د) اهم تالیفات ، تحقیقات و مقالات :
1ـ ترجمه کتاب "گامی به سوی توسعه ظرفیت اثربخش"،1395
2- ترجمه کتاب "جعبه ابزار برنامه ریزی آموزش خرد"،1395
3- ترجمه کتاب "یادگیری برای تفکر"،1395
4- کتاب تاریخ و فعالیت های آموزش و پرورش عشایر ایران در سال 1388
5- کتاب توسعه مدل فناوری اطلاعات ارتباطات در مدارس عشایری در سال 1385

6- کتاب مجموعه بازیهای بومی محلی عشایری در سال 1384

7ـ کتاب آسمان سفید است در سال 1385

8ـ کتاب فرهنگ و آموزش و پرورش عشایر در سال 1384


10ـ انتشار دوازده شماره فصلنامه کوچ ( رایگان ) با مدیر مسئولی نگارنده.

11ـ مطالعه و تحقیق ملی تحت عنوان : بررسی کمی و کیفی آموزش و پرورش عشایرایران در سند ملی آموزش و پرورش در سال 1386

12- چکیده مقالات چهارمین همایش علمی – پژوهشی آموزش و پرورش عشایری با هدف آگاهی فرهنگیان و کارشناسان امور آموزش و پرورش عشایر ی با مطالعات و تحقیقات انجام شده در حوزه آموزش و پرورش عشایر در سال 1382 .

13ـ تحقیق کشوری تحت عنوان طراحی مدل نظام آموزش مدیر – معلم آموزشگاه های سیار و نیمه سیاردوره ابتدایی عشایر ایران در سال 1380

14ـ تحقیق« بررسی نظریات کارکنان دفاتر معاونت امورشاهد ، ایثارگر ان ، امور حقوقی و مجلس » در سال 1377.

15ـ تحقیق «مکانیزه نمودن سیستم اطلاعاتی دردفتر حقوقی و املاک وزارت آموزش و پرورش » در سال 1377

16ـ تحقیق کشوری تحت عنوان « بررسی وضعیت کمی و کیفی مسکن فرهنگیانکشور در سال 1375

17- تحقیق کشوری تحت عنوان « ارزشیابی عملکرد مشاوران و دبیران راهنمایی کشور در نظام جدید متوسطه از دیدگاه دانش آموزان ، والدین و کادر مدرسه در سال تحصیلی 73-72

18-تحقیق کشوری تحت عنوان « ارزشیابی عملکرد مشاورین مقطع راهنمایی کشور طی طرح گرایشی شدن فعالیت های تربیتی در سال 1373

19-تحقیق « بررسی عوامل موثر و بازدارنده ، مطالعه غیر درسی دانش آموزان سالهای اول تا چهارم دبیرستانهای شهر تهران در سال 1373

20- تحقیق کشوری تحت عنوان « بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی عضو کانون های فرهنگی و تربیتی و ارتباط آن با برنامه های کانون در سال 1373 .

21- ارزشیابی اولین سمینار یافته های پژوهشی دفتر مشاوره و تحقیق در سال 1372 .

22- تحقیق عنوان « بررسی عوامل موثر و بازدارنده د رک دانش آموزان در سال اول رشته علوم تجربی شهر تهران ار مفاهیم شناختی ، اخلاق و احکام .

23-تحقیق کشوری تحت عنوان « بررسی نظرات دانشجویان رشته امور تربیتی و مشاوره دانشگاه ها پیرامون مسائل امور تربیتی و گرایش تحصیل مورد علاقه در سال 1370 .

24- تحقیق کشوری تحت عنوان « ارزشیابی دوره های کاردانی امور تربیتی ( مسائل آموزشی ، اجرایی ، رفاهی ) » در سال 1370

25- ارزشیابی از سمپوزیوم های جایگاه تربیت در سالهای 69 تا 72 با هدف میزان اثر بخشی و کارآیی این سمپوزیوم ها و رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت.

26- ارزشیابی اولین و دومین دوره کارشناسی برنامه ریزی امور تربیتی در سالهای 1368 و 1369

 27- ارزشیابی کارآیی دوره های توجیهی و تکمیلی آموزش ضمن خدمت امور تربیتی در سال 1369

28-بررسی تطبیقی برنامه درسی ملی با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ،1394.

29- بررسی مقایسه حقوق و مزایای فرهنگیان با کارکنان سایر دستگاه ها ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ،1394.

30.مروری بر وضعیت و عملکرد دانشگاه فرهنگیان ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ،1393

31-بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور (بخش آموزش و پرورش ) مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی،1393.

32- بررسی طرح ارتقای بهره وری در نظام آموزش و پرورش کشور، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ،1392

33- تحلیل مطالعات و تحقیقات انجام شده در خصوص ارزشیابی توصیفی دوره ابتدایی ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ،1392

34- بررسی وضعیت پیش دبستانی با تاکید بر اسناد قانونی و وظایف سازمان بهزیستی و وزارت آموزش و پرورش ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ،1392

35- بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور ( بخش آموزش و پرورش ) ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، 1392

36- بررسی سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی – مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ،1392

37- بررسی کمی و کیفی آموزش و پرورش عشایر ایران ، همایش بین المللی آموزش و پرورش عشایر کوچنده ، شهر کرد، 1387

38- عشایر در قوانین و برنامه های توسعه ، روزنامه اطلاعات ،1382

39- آثار و پیامدهای مثبت و منفی توسعه و گسرش فناوری اطلاعات و ارتباطات در عشایر ، فصلنامه کوچ ، سال سوم شماره هشتم ، بهار 85

40- مدل فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس عشایری ایران ، فصلنامه کوچ ، سال دوم ، شماره نهم و دهم ، تابستان و پائیز 85 

41- اجمالی از سیر تحول فرهنگ ، تمدن و آموزش و پرورش در ایران ، وزارت آموزش و پرورش ، 1384

42- طراحی مدل نظام آموزشی مدیر – معلم آموزشگا ه های سیار و نیمه سیار دوره ابتدایی عشایر ایران ، فصلنامه کوچ ، سال اول ، شماره دوم ، تابستان 1383

43- اجمالی از سیر تحول آموزش و پرورش عشایر در دوره معاصر ، فصلنامه کوچ سال اول ، شماره دوم ، تابستان 1383

44- گزارش اجمالی از اهم فعالیت ها و اقدامات دفتر آموزش و پرورشی عشایر کشور از سال 1378 تا 1383 ، فصلنامه کوچ ، سال اول شماره دوم ، تابستان 1383

45- شاخص های عمده توسعه ملی و کاربست آن ها دربرنامه ریزی آموزشی و پرورشی ، فصلنامه کوچ، سال اول ، شماره 3و4 ، پائیز و زمستان 83

46- شاخص های عمده توسعه ملی و کاربست آن ها در برنامه ریزی آموزشی و پرورشی ، فصلنامه کوچ ، سال دوم شماره 5 ، بهار 84

47- عدالت آموزشی و برابری فرصت ها ، وزارت آموزش و پرورش ،1384

48- راهنمایی و مشاوره و داوری پایان نامه در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا دانشگاه ها و نیز تدریس در هر سه دوره

49- مقاله تحلیل جایگاه روحیه تحقیق و علمی گرایی در کتاب درسی تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی ، بیرجند 1394

50- مقاله بررسی تاثیر آموزش مهارت حل مساله در پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان پایه هفتم ناحیه 4 شهر قم ، همدان 1395

51- مقاله نقش مدیریتی وروحیه جهادی درارتقاء فرهنگ و آموزش و پرورش، فصلنامه عشایری ذخایر انقلاب

52- مقاله رابطه کمال گرایی دبیران با اثربخشی مدارس، فصلنامه تعلیم و تربیت

53- مقاله تاثیر آموزش ضمن خدمت برعملکردشغلی کارکنان حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش ، فصلنامه نوآوری های آموزشی 

54-  رشت 1394  A framework for effective leadership practices and skills for school principals   A framework for effective leadership practices and skills for school principals

55-A framework for effective leadership practices and skill for school principals

56- Investigating the educational needs of nurses in intensive care units of hospitals of Tehrans Therapy general office of social security organization based on competence model on 2015