ریاست دانشکدهسوابق علمی ـ پژوهشی دکتر امیرحسین محمودی

" هوالبصیر"

                

                                                       

 

 

الف) مشخصات فردی :

1-نام: امیرحسین 2- نام خانوادگی:محمودی 3-شماره شناسنامه: 15449

4-تاریخ تولد:5/6/1343محل تولد:تهران 6-محل کار:‌دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه "مدیریت آموزشی و آموزش عالی"

7-شماره تماس: 09122727683

8-آدرس الکترونیکی: dr.mahmoodi1964@gmail.com

ب) سوابق تحصیلی:

1ـ دوره کارشناسیـ رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ـ1372، دانشگاه شهید بهشتی

2- دوره کارشناسی ارشد-رشته برنامه ریزی درسی-1376، دانشگاه خوارزمی

3-دوره دکترا- رشته مدیریت آموزشی -1383، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

4-مرتبه دانشگاهی: استادیار پایه19.

5-سوابق اجرایی:‌1.مدیریت گروه آموزشی علوم تربیتی واحد تهران مرکزی.2.مدیریت گروه آموزشی مدیریت آموزشی و آموزش عالی.

ج) دروس تدریس شده دردانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی :

1ـ مبانی سازمان و مدیریت(ارشد)

14-مقدمات مدیریت آموزشی

2- مدیریت منابع انسانی

15- ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی

3-روشهای پژوهش درمدیریت

16- آموزش و پرورش تطبیقی

4- مدیریت رفتارسازمانی

17-نظارت و راهنمایی تعلیماتی(ارشد)

5-روابط انسانی درسازمانها

18-اصول و مبانی آموزش و پرورش

6-اصول و مبانی مدیریت اسلامی

19- آموزش و پرورش سه مقطع

7-مشارکت درمدیریت

20-فرهنگ سازمانی(دکترای مدیریت آموزشی)

8-مبانی و اصول مدیریت آموزشی(ارشد)

21-روشهای آموزش کارکنان

9- اصول  برنامه ریزی آموزشی(ارشد)

22- آموزش و پرورش بزرگسالان

23-رفتار و روابط انسانی در سازمانهای آموزشی(ارشد)

24- اصول  برنامه ریزی آموزشی و درسی(ارشد)

10-مبانی و اصول برنامه ریزی درسی

25-مبانی نظری مدیریت آموزشی (دکترای برنامه ریزی درسی)

11-روشها و فنون تدریس

12- برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان

13- تئوریهای سازمان و مدیریت(ارشد)

26-تئوریهای سازمان و مدیریت در جهان امروز(دکترای مدیریت آموزشی)

27- نظریه های سازمانی (ارشد)

28-نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته(دکترای مدیریت آموزش عالی)

 

 

 

د) مقالات و تالیفات :

1ـ کتاب "استاندارد سازی عملکرد مدیران آموزشی"،1386،ناشردانشگاه آزاد اسلامی

2-کتاب "تدریس اثربخش درآموزشهای فنی و حرفه ای"،1386، ناشر دانشگاه آزاد اسلامی

3-تدوین استانداردهای عملکرد مدیران آموزشی وارائه الگوی مناسب (مقاله علمی، فصلنامه نوآوری های آموزشی)، 1383.

4-بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت دراثربخشی مدیران آموزشی (مقاله علمی،فصلنامه مدیریت درآموزش و پرورش)، 1372.

5-شایستگی های حرفه ای معلم اثربخش (مقاله علمی، فصلنامه مدارس کارآمد)، 1386.

6- مقاله با عنوان «بررسی شایستگی های حرفه ای مدیران گروه های آموزشی از دیدگاه اساتید و مدیران گروه های آموزشی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی فرآیند مدیریت و توسعه، 1392. چاپ شده در چکیده مقالات اولین همایش ملی مدیریت آموزشی در نظر و عمل، 1390.

7ـ مقاله با عنوان «امکان سنجی استقرار نظام مدیریت دانش در حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش»، (فصلنامه کارآفن، شماره 29)، 1390.

8ـ مقاله با عنوان «عوامل موثر بر ماندگاری پرستاران دانشگر در بیمارستان ها»، (فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت پرستاری، شماره 3)، 1391.

9ـ مقاله با عنوان «دانشگاه آینده و ضرورت توانمندسازی منابع انسانی»، چاپ شده در چکیده مقالات اولین همایش ملی الگوهای آموزش منابع انسانی دانشگاه، 1391.

10ـ مقاله با عنوان «بررسی نیازهای آموزشی کارکنان رسته آموزشی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی»، ارائه شده در اولین همایش ملی الگوهای آموزش منابع انسانی دانشگاه، 1391.

11ـ مقاله با عنوان «دانش آفرینی در دانشگاه ها و ضرورت توانمندسازی منابع انسانی»، ارائه به صورت پوستر و چاپ شده در چکیده مقالات دومین همایش ملی تحول و نوآوری در آموزش عالی با تاکید بر ویژگی های استان فارس، 1391.

12- مقاله با عنوان «دانش آفرینی در دانشگاه ها و ضرورت توانمندسازی منابع انسانی»، چاپ شده در چکیده مقالات اولین همایش مجازی ره آوران آموزش، 1392.

13ـ مقاله با عنوان «آموزش الکترونیکی پارادایم جدید در عصر اطلاعات»، چاپ شده در چکیده مقالات اولین همایش مجازی ره آوران آموزش، 1392.

14ـ مقاله با عنوان «بررسی میزان اثربخشی دوره های آموزشی پرسنل نمایندگی شرکت گواه (ایران خودرو دیزل) براساس مدل ارزشیابی کریک پاتریک از دیدگاه مدیران و کارکنان»، چاپ شده در چکیده مقالات اولین همایش مجازی ره آوران آموزش، 1392.

15ـ مقاله با عنوان «بررسی میزان اثربخشی روش ها و فنون تدریس در آموزش های فنی و حرفه ای از دیدگاه مربیان آموزشی و کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه ای منطقه کرج و ارائه الگوی مناسب»، ارائهبه صورت پوستر و چاپ شده در چکیده مقالات پنجمین همایش ملی آموزش، 1392.

16ـ مقاله با عنوان «بررسی میزان اثربخشی دوره های آموزشی پرسنل نمایندگی شرکت گواه (ایران خودرو دیزل) براساس مدل ارزشیابی کریک پاتریک از دیدگاه مدیران و کارکنان»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت فرهنگی، 1392.

17- مقاله "منابع قدرت نرم" چاپ شده در چکیده مقالات همایش ملی فرماندهی و مدیریت انتظامی،چیستی ،افق ها و فرصتها،1392.

 

 

18- مقاله "نقش آموزش مجازی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهای دولتی"، چاپ شده در چکیده مقالات همایش ملی فرماندهی و مدیریت انتظامی،چیستی ،افق ها و فرصتها،1392.

19-مقاله "بررسی چالشها و مشکلات مراکزآموزش الکترونیکی دانشگاههای دولتی شهر تهران از دیدگاه کارکنان این مراکز"،چاپ شده در فصلنامه علمی و پژوهشی International journal of social communicationsciences(IJSCS)متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ،شماره2 تابستان2012.

20-مقاله"امکان سنجی استقرار نظام مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و ارائه مدل مناسب"،چاپشده در فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی شماره 4، تابستان 1392.

21-کتاب "نظریه های سازمان و مدیریت"،تهران،انتشارات آوای نور،چاپ دوم،1394.

22- مقاله با عنوان «اخلاق پژوهش در آموزش عالی»، چاپ شده در چکیده مقالات اولین همایش ملی اسلام و ارزشهای متعالی با تاکید بر اخلاق،دانشگاه شهید رجایی،اسفند1392.

23- مقاله با عنوان «بررسی اخلاق حرفه ای دبیران دوره متوسطه شهرستان بروجرد از دیدگاه مدیران و دبیران»، چاپ شده در چکیده مقالات اولین همایش ملی اسلام و ارزشهای متعالی با تاکید بر اخلاق،دانشگاه شهید رجایی،

اسفند 1392.

24-مقاله "شناسایی مشکلات مراکز آموزش الکتونیکی دانشگاهی در شهر تهران" چاپ شده در چکیده مقالات "هشتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی ایران"،انجمن یادگیری الکترونیکی ایران ،تهران ،اسفند 1392.

 

25- مقاله با عنوان «بررسی اخلاق حرفه ای دبیران دوره متوسطه شهرستان بروجرد از دیدگاه مدیران و دبیران»،ارائه حضوری و چاپ شده در چکیده مقالات ششمین همایش ملی آموزش،دانشگاه شهید رجایی،اردیبهشت1393.

26- مقاله با عنوان «چالشها و راهکارهای توسعه آموزش عالی فراملی در ایران»، چاپ شده در چکیده مقالات "ششمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش عالی ایران توسعه آموزش عالی فرامرزی:فرصتها و چالشها"،دانشگاه فردوسی مشهد،اردیبهشت1393.

27- مقاله " استانداردسازی عملکرد مدیران آموزشی دوره متوسطه شهر تهران و ارائه الگوی مناسب " چاپ شده در چکیده مقالات "اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21"،مرداد1393.

 

28- مقاله " استانداردسازی عملکرد مدیران آموزشی دوره متوسطه شهر تهران و ارائه الگوی مناسب " چاپ شده در چکیده مقالات "ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت کار آفرینی و توسعه اقتصادی"،قم، شهریور1393.

29-مقاله "بررسی نیازهای آموزشی معلمان از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی شهریار" چاپ شده در چکیده مقالات "اولین کنفرانس ملی مدیریت آموزشی"،تهران ،شهریور1393.

30- مقاله "بررسی و تعیین میزان اثربخشی گروههای آموزشی در توانمند سازی دبیران" چاپ شده در چکیده مقالات "اولین کنفرانس ملی مدیریت آموزشی"،تهران،شهریور1393.

31-مقاله"نگاهی تحلیلیبه رابطه روش تعامل آموزشی با ماندگاری دانشجویان در آموزش الکترونیکی"،فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی،دوره ده،شماره 4، زمستان 1393.

32- مقاله"تحلیل رابطه یادگیری مشارکتی و ماندگاری دانشجویان درآموزش الکترونیکی"مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی(media)دانشگاه شیراز (ISC) دوره 6،شماره 1،بهار 1394.

33- مقاله"بررسی ابعاد و مولفه های روابط انسانی سالم در سازمانهای آموزشی"چاپ شده در چکیده مقالات"کنفرانس بین المللی مدیریت،فرهنگ و توسعه اقتصادی"،تهران،اردیبهشت 1394.

34-مقاله"امکان سنجی استقرار نظام مدیریت دانش از دیدگاه اساتید و کارکنان دانشکده فنی دانشگاه تهران"چاپ شده در چکیده مقالات"سومین کنفرانس ملی  روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان"، بهمن، 1395.

35- مقاله "بررسی وضعیت موجود به کارگیری سبک های رهبری(تحولی، تبادلی ) از دیدگاه مدیران و معلمان دبیرستانهای متوسطه یدوره دوم دخترانه دولتی شهر تهران" چاپ شده در مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی،تهران ، اسفند 1396.

 

36- The Professional Sufficiency of Directors as Seen by Principals,Teachers,Educational Experts in Primery Schools in Shahre-Ray by Statistical Methods,Satellite Conference of International Congress of Mathematicians 2010(ICM2010),shardaUniversity,Coauther:SakinehSahandiTorogh.

37-Standardization of Tehran’s High School Educational Headmasters and Presentation of an Appropriate Model,journal of Applied Environmental and Biological Sciences(ISI listed),ISSN:

2090-4274,2015,AcceptanceLetter.Coauther:A.Abedi.

38-The Most Important Components of Professional Ethics of Professors From the Perspective of Faculty Members,Post graduate Students,and Department Heads of Faculty of humanities,University of Guilan,International Journal of Economy,Management and Social Sciences(ISC listed),vol 3-NO12,2014-12-01,Acceptance Letter.Coauther:SaraFarzaneh,SanazFarzaneh.

39-Evaluation of relationship between emotional intelligence and control source of managers with empowering primary schools teachers of education ministry,regionShahre-Rey(district 1and2).INTAN management journal, national institute of public administration,2015 ,kuala lumpur,Malaysia.ISSN:0128-3324,coauther:Zohre ShiraziNejadPanagahi.

40-Determination Factors of Professional Ethics of Higher Education Administrators in the View of Teachers And Educational Managers-Case Study:University of Applied Science And Technology,Tehran City,Journal of Administrative Management ,Education And Training,Volume

(12),Special Issue(2),2016,pp.102-111.ISSN:1823-6049,Coauther:Pirayeh Pormoosa.

41-The role of organizational silence on the staff performance from administrators and staffs views in Tehran tavanir,International journal of business and management invention,ISSN:2319-8028,Accepted:October 08 2016,Coauthers:Mostafa Askarian,FatemehPourakbari.

42-Investigating the relationship between knowledge management and organizational effectiveness

From the perspective of the employees working in the directorate general of relief foundation in alborzprovince,International conference on management and resistive economy , November 2016 , Malaysia,code:MRE-1234,coauthers: Zahra Zaredar ,.DrMostafaAskarian .

43-prioritization of dimensions subtleties of interview with spiritual intelligence experts,journal of pharmacophore,ISSN-2229-5402,8-2017, coauthers:Ghollam Reza Ashoori, DrMostafaAskarian,Dr Hassan Reza Zeinabadi.

ه) پروژه های پژوهشی اجراشده:

1ـ استانداردسازی عملکرد مدیران آموزشی دوره متوسطه و ارائه الگوی مناسب (میدانی)،1388.

2- بررسی میزان اثربخشی روشها و فنون تدریس در آموزش های فنی و حرفه ای ازدیدگاه مربیان و کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه ای کرج (میدانی)، 1385.

3- برنامه ریزی درسی و تحلیل محتوای دروس دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان نهضت سواد آموزی (مطالعه موردی)، 1383.

4- تدوین استاندارد های عملکرد مدیران آموزشی دوره راهنمایی و ارائه الگوی مناسب (میدانی)،1383.

 

 

5-جهانی شدن و فرهنگ (کتابخانه ای)، 1379.

6- بررسی شاخص های نظام اطلاعاتی مدیریت (MIS) درسازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران(کتابخانه ای)،1378.

7- بررسی ویژگیهای معلم اثربخش (کتابخانه ای)، 1375.

8ـ ارزشیابی عملکرد کارکنان و کارگزاران ازدیدگاه اسلام (کتابخانه ای)، 1375.

9- بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت دراثربخشی مدیران آموزشی (میدانی)، 1372.