روسا و معاونین پیشین دانشکده

روسای دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی 
نام و نام خانوادگی 
تاریخ آغاز
خاتمه مسئولیت
 دکتر محمدهمایون سپهر 
1376
1377
 دکتر ناصر اقبالی 
1377
1383
 دکتر حسین ابوالحسن تنهایی 
1383
1384
دکتر غلامرضا محمودی 
1384
1385
دکتر مهدیه صالحی 
1385
1393
دکتر سید فرهاد افتخارزاده
1393
1396
دکتر لطف اله عباسی سروک
1396
تاکنون


معاونین دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی 
نام و نام خانوادگی 
تاریخ آغاز
خاتمه مسئولیت
 منصور یوسفی 
1376
1383
 مصطفی اکبریان
1383
به مدت 10 ماه 
 مهرداد شهیدی 
1383
1384
سید سعید آقایی 
1385
1393
دکتر شیرین کوشکی 
 1393
مرداد1394
مصطفی اکبریان
1394
1396