روسا و معاونین پیشین دانشکده

روسای دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

نام و نام خانوادگی

تاریخ آغاز

خاتمه مسئولیت

دکتر محمدهمایون سپهر

1376

1377

دکتر ناصر اقبالی

1377

1383

دکتر حسین ابوالحسن تنهایی

1383

1384

دکتر غلامرضا محمودی

1384

1385

دکتر مهدیه صالحی

1385

1393

دکتر سید فرهاد افتخارزاده

1393

1396

دکتر لطف اله عباسی سروک

1396

1397

 دکتر امیرحسین محمودی                       1397                         تاکنون    

معاونین دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

نام و نام خانوادگی

تاریخ آغاز

خاتمه مسئولیت

منصور یوسفی

1376

1383

مصطفی اکبریان

1383

به مدت 10 ماه

مهرداد شهیدی

1383

1384

سید سعید آقایی

1385

1393

دکتر شیرین کوشکی

1393

مرداد1394

مصطفی اکبریان

1394

1396