رشته گرایش ها

رشته گرایش های دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی 

گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی 

 • علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ( کارشناسی )
 •  مدیریت آموزشی ( ارشد)
 • تحقیقات آموزشی ( ارشد) 
 • مدیریت آموزشی ( دکتری )
 • مدیریت آموزش عالی ( دکتری )

گروه برنامه ریزی آموزشی و درسی

 • برنامه ریزی درسی ( ارشد)
 • تکنولوژی آموزشی ( ارشد)
 • علوم تربیتی - برنامه ریزی آموزشی ( ارشد)
 • برنامه ریزی درسی ( دکتری )

گروه مشاوره ،راهنمایی و فلسفه تعلیم و تربیت

 • آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی ( کارشناسی )
 • آموزش و پرورش ابتدایی ( کارشناسی )
 • راهنمایی و مشاوره ( کارشناسی )
 • علوم تربیتی - آموزش و پرورش پیش دبستانی ( ارشد)
 • تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش - تعلیم و تربیت اسلامی ( ارشد)
 • مشاوره و راهنمایی ( ارشد)
 • مشاوره - مشاوره توانبخشی ( ارشد)
 • فلسفه تعلیم و تربیت ( دکتری )
 • مشاوره ( دکتری )

گروه روان شناسی عمومی

 • روانشناسی ( کارشناسی )
 • روانشناسی عمومی ( کارشناسی )
 • روانشناسی صنعتی و سازمانی ( کارشناسی )
 • روانشناسی صنعتی و سازمانی ( ارشد)
 • روانشناسی ( ارشد)
 • روانشناسی عمومی ( ارشد)
 • روانشناسی شخصیت ( ارشد)
 • روانشناسی عمومی ( دکتری )

گروه روانشناسی بالینی و روانسنجی

 • روانشناسی بالینی ( کارشناسی )
 • روانشناسی بالینی ( ارشد)
 • سنجش و اندازه گیری - روانسنجی ( ارشد)
 • روانشناسی اسلامی - روانشناسی مثبت گرا( ارشد)
 • روانشناسی سلامت ( دکتری )

گروه روانشناسی تربیتی - استثنایی

 • روانشناسی کودکان استثنایی ( کارشناسی )
 • روانشناسی کودکان استثنایی - عقب مانده ذهنی ( ارشد)
 • روانشناسی تربیتی ( ارشد)
 • روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ( ارشد)
 • روانشناسی تربیتی ( دکتری )
 • روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ( دکتری )