مدیر گروه

مشخصات شخصی

نام و نام خانوادگی : آنیتا باغداساریانس

وضعیت :هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

گروه آموزشی:روان شناسی

مرتبه علمی:استادیار

رزومه