مدیر گروه

مشخصات شخصی

نام و نام خانوادگی :بهارک شیرزادکبریا

گروه آموزشی : علوم تربیتی

مرتبه علمی : استادیار


   رزومه