مدیر گروه

                    

نام و نام خانوادگی :علی اکبر خسروی بابادی

وضعیت :هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

گروه آموزشی :علوم تربیتی

مرتبه علمی :دانشیار

رزومه