مدیر گروه

مدیر گروه آموزشی روانشناسی بالینی و روانسنجی

 

مشخصات شخصی                                                                                                                                                                                                                                                       

             نام و نام خانوادگی: سوزان امامی پور                                                                                                                                                                         

وضعیت:عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

گروه آموزشی : روانشناسی 

مرتبه علمی : دانشیار

          رزومه