مدیر گروه

مدیر گروه آموزشی روانشناسی بالینی و روانسنجی

 

مشخصات شخصی                                                                                                                                                                                                                                                       

 

             نام و نام خانوادگی: فاطمه گلشنی                                                                                                                                                                                                                

وضعیت:عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

گروه آموزشی : روانشناسی 

مرتبه علمی : استادیار