مدیر گروه

مدیر گروه آموزشی روانشناسی بالینی و تربیتی

 

مشخصات شخصی                                                                                                                                                                                                                                                       

             نام و نام خانوادگی: فرنازکشاورزی ارشدی                                                                                                                                                                         

وضعیت:عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

گروه آموزشی : روانشناسی 

مرتبه علمی : استادیار

       رزومه