مدیر گروه

مدیر گروه
 
مشخصات شخصی                                                                                                                                                                                                                                                       
 
             نام و نام خانوادگی: فاطمه گلشنی                                                                                                                                                                                                                
وضعیت:عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
گروه آموزشی : روانشناسی 
مرتبه علمی : استادیار