گروه روانشناسی

اعضای هیأت علمی گروه روان شناسی بالینی و تربیتی
نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
سوزان امامی پور
دکتری
روانشناسی عمومی
مژگان سپاه منصور
دکتری
روانشناسی عمومی
مهدیه صالحی
دکتری
روانشناسی بالینی
فرناز کشاورزی ارشدی
دکتری
روانشناسی عمومی
شیرین کوشکی
دکتری
روانشناسی عمومی
ریتا لیافت
دکتری
روانشناسی عمومی
مهنازاستکی
دکتری
روانشناسی تربیتی
زهرا فیضی
فوق لیسانس
روانشناسی مشاوره
لیدا لیل آبادی
دکتری
روانشناسی سلامت
   مسعود قاسمی
دکتری
کودکان استثنایی
    محمد مهدی شریعت باقری 
دکتری
روان شناسی تربیتیاعضای هیأت علمی گروه روانشناسی عمومی و استثنایی
نام و نام خانوادگی 
مدرک تحصیلی 
رشته تحصیلی 
آنیتا باغداساریانس 
دکتری 
روانشناسی عمومی 
مرجان جعفری روشن
دکتری 
روانشناسی عمومی اجتماعی 
فریبا حسنی 
دکتری 
روانشناسی مشاوره
پروانه قدسی 
دکتری 
روانشناسی شخصیت 
رویا کوچک انتظار 
دکتری 
روانشناسی 
خدیجه سرخوش
فوق لیسانس 
روانشناسی شخصیت 
فیروزه کاووسی 
فوق لیسانس 
روانشناسی عمومی
     منصوره شهریاری احمدی
دکتری 
روان شناسی عمومی
     مهرداد شهیدی
دکتری 
روان شناسی تربیتی
     پریسا تجلی
دکتری 
کودکان استثنایی
   فاطمه گلشنی
دکتری