گروه روانشناسی

اعضای هیأت علمی گروه روان شناسی بالینی 
نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
سوزان امامی پور
دکتری
روانشناسی عمومی
مژگان سپاه منصور
دکتری
روانشناسی عمومی
مهدیه صالحی
دکتری
روانشناسی بالینی
فرناز کشاورزی ارشدی
دکتری
روانشناسی عمومی
شیرین کوشکی
دکتری
روانشناسی عمومی
فاطمه گلشنی
دکتری
روانشناسی عمومی
ریتا لیافت
دکتری
روانشناسی عمومی
محمد ابراهیم مداحی
دکتری
روانشناسی
زهرا فیضی
فوق لیسانس
روانشناسی مشاوره
لیدا لیل آبادی
دکتری
روانشناسی سلامت

اعضای هیأت علمی گروه روانشناسی تربیتی - استثنایی
نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
مهناز استکی
دکتری
روانشناسی تربیتی
پریسا تجلی
دکتری
کودکان استثنایی
سید احمد جلالی
دکتری
برنامه ریزی آموزشی
منصوره شهریای احمدی
دکتری
روانشناسی عمومی
افسانه قنبری پناه
دکتری
مشاوره
سیدطه هاشمی
دکتری
پزشک عمومی
مهرداد شهیدی
فوق لیسانس
روانشناسی تربیتی
مسعود قاسمی
فوق لیسانس
کودکان استثنایی


اعضای هیأت علمی گروه روانشناسی عمومی
نام و نام خانوادگی 
مدرک تحصیلی 
رشته تحصیلی 
آنیتا باغداساریانس 
دکتری 
روانشناسی عمومی 
مرجان جعفری روشن
دکتری 
روانشناسی عمومی اجتماعی 
فریبا حسنی 
دکتری 
روانشناسی مشاوره
حسن پاشاشریفی
دکتری 
روانشناسی عمومی 
ولی اله فرزاد
دکتری 
روانشناسی تربیتی 
پروانه قدسی 
دکتری 
روانشناسی شخصیت 
رویا کوچک انتظار 
دکتری 
روانشناسی 
محمد مهدی خادم زاده 
فوق لیسانس 
روانشناسی عمومی 
خدیجه سرخوش
فوق لیسانس 
روانشناسی شخصیت 
فیروزه کاووسی 
فوق لیسانس 
روانشناسی عمومی