گروه علوم تربیتی

اعضای هیأت علمی گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی  

نام و نام خانوادگی 
مدرک تحصیلی 
رشته تحصیلی 
لطف اله عباسی سروک
دکتری 
مدیریت آموزشی 
سید فرهاد افتخارزاده
دکتری 
مدیریت آموزشی 
غلامحسین حیدری 
دکتری 
مدیریت آموزشی 
امیرحسین محمودی 
دکتری 
مدیریت آموزشی 
یلدا دلگشایی 
دکتری 
مدیریت آموزشی 
رکسانا نصیری علی آبادی
دکتری 
مدیریت آموزشی 
سعید خواجه ای 
دکتری 
مدیریت آموزشی 
مهدی شریعتمداری
دکتری
مدیریت آموزشی 
پرستو خسروی 
دکتری 
مدیریت آموزشی
فرشته کردستانی 
دکتری 
مدیریت آموزشی 
ناصره مولانا
دکتری 
آموزش عای 
امان الله پیشوا
فوق لیسانس
مدیریت آموزشی
فاطمه حمیدی فر
دکتری 
مدیریت و برنامه
    بهارک شیرزاد کبریا
دکتری 
مدیریت آموزشی 

اعضای هیأت علمی گروه تربیت و مشاوره
نام و نام خانوادگی 
مدرک تحصیلی 
رشته تحصیلی 
فهیمه انصاریان 
دکتری 
تاریخ و فلسفه
اصغر کلیشادی 
دکتری 
علوم تربیتی 
مهشید ایزدی
دکتری 
روانشناسی
مژگان مردانی راد
دکتری 
روانشناسی تربیتی 
ماهرخ دانه کار 
فوق لیسانس
روانشناسی تربیتی 
پرویز مرادیان زند
فوق لیسانس 
روانشناسی تربیتی 
فرحناز نورمحمدی
فوق لیسانس 
آموزش و پرورش کودکان استثنایی 
کامبیزپوشنه
دکتری 
برنامه ریزی درسی 
مهدی دوایی 
دکتری 
برنامه ریزی درسی 
حمیدرضا رضازاده بهادران 
دکتری 
برنامه ریزی درسی
          قنبری پناه
دکتری