مدیریت

 

شرایط چاپ مقالات : (همکاران و صاحب نظران محترم ، خواهشمند است برای چاپ مقاله در فصلنامه به این نکات توجه فرمایید.


1- نام، نام خانوادگی، میزان تحصیلات،شغل، نشانی،کد پستی وشماره تلفن خود را قید نمایید. رتبه علمی و نام دانشگاه

یا موسسه محل اشتغال اعضای هیات علمی دقیقاً ذکر شود و به بیان عضو هیات علمی دانشگاه اکتفا نفرمایید.

2-مقالات را برروی یک طرف هر برگ بارعایت فاصله مناسب بین سطرها، به صورت تایپی در زمینهwindows xp 

 همراه با دیسکت (فلاپی) ارسال فرمایید.

3- مقالات نباید قبلاً برای چاپ به مجله ای دیگرداده شده باشدیا در جایی چاپ شده باشد.هر مقاله بیشتر از 20 صفحه

وکمتر از 14 صفحه تایپی نباشد.

4- هر مقاله بایددارای 4 الی6 واژه کلیدی و چکیده ای به فارسی و نیز انگلیسی درحدود 200 کلمه باشد .در

چکیده موضوع ، ساختار و نتیجه اصلی مقاله ذکرشده باشد.

5- معادل لاتین واژگان تخصصی واسامی خاص درزیر هر صفحه آورده شود.

6- مسئولیت صحت و سقم مطالب به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده است .

7- مقالات ترجمه اصولاً پذیرفته نمی شود.

8- منابع مورداستفاده برای پژوهش و نگارش مقالات با الگوی زیرارایه شود:

به صورت درون متنی فقط باآوردن نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار منبع و شماره صفحه مورداستفاده از منبع و در

صورت تعدد نوشته های یک نویسنده در یک سال با افزودن الف و ب با ذکر سال انتشار، همه در داخل پرانتز، و

هرجا نقل قول مستقیم و غیر مستقیم پایان می پذیرد.

در پایان مقاله :

الف- همه کتاب های منبع به طورکامل به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده، سال انتشارکتاب، عنوان کتاب، نام

مترجم، تعداد جلد، شماره چاپ،محل نشر، نام ناشر.

ب- همه مقاله ی منبع به طور کامل به ترتیب نام خانوادگی نویسنده، عنوان مقاله در داخل گیومه، نام مترجم،نام مجله،

دوره یا سال، شماره مجله، تاریخ مجله در داخل پرانتز، صفحات اول تا آخر مقاله درمجله مورد استفاده.

9- مقالات ارسالی توسط استادان صاحب نظر به صورت محرمانه ارزیابی خواهد شد

10- مقالات ارسالی برگردانده نخواهد شد.