مجلات

مجلات دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

 

فصلنامه تحقیقات روانشناختی

فصلنامه تحقیقات روانشناختی

 مدیر مسئول: دکتر مهدیه صالحی

سردبیر: دکتر محمود ساعتچی

مدیر داخلی: دکتر شیرین کوشکی

 فصلنامه مطالعات جامعه شناختی ایران

مدیر مسئول: دکترامیر آشفته تهرانی

سردبیر: دکترغلامعلی لیاقت

مدیر داخلی: دکترفرح ترکمان