تماس با ما

تماس با ما 

 :آدرس دانشکده 

میدان امام حسین (ع) ابتدای خیابان دماوند جنب بیمارستان بوعلی مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) ساختمان روان شناسی و علوم تربیتی  کدپستی 1711734353


(شماره تلفن های سانترال مجتمع ولیعصر (عج

33783737-33797776-33791930-33798485-33788927-33793332


ایمیل ارتباط با دانشکده 

psy-lab@iauctb.ac.ir


شماره تلفن های دانشکده 

ردیف
قسمت
 
تلفن مستقیم
1
رئیس دانشکده 
 
36605303
2
معاون دانشکده
 
36602286
3
مدیرگروه روانشناسی عمومی 
 
36605299
4
مدیرگروه روانشناسی تربیتی- استثنایی
 
36605296
5
مدیر گروه روانشناسی بالینی و روانبخشی
 
36605299
6
مدیر گروه برنامه ریزی آموزشی و درسی
 
33783399
7
مدیر گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی
 
33783399
 
 
 
8
مدیر گروه مشاوره ی راهنمایی و فلسفه تعلیم و تربیت
 
36605296
9
مدیر آموزش
 
33301875
10
رئیس آموزش
 
33345768
11
رئیس اداره خدمات دانشجویی
 
33797374
12
مدیر پژوهش
 
36600731
13
رئیس امور اداری
 
33346484
 
14
مدیر امور مالی
 
33788933
15
خدمات دانشجویی
 
33797374