تماس با ما

تماس با ما 

 :آدرس دانشکده ایمیل ارتباط با دانشکده 

psy-lab@iauctb.ac.ir


شماره تلفن های دانشکده 

ردیف
قسمت
 
تلفن مستقیم
1
رئیس دانشکده 
 
23902418
2
معاون دانشکده
 
23902418
3
مدیرگروه روانشناسی عمومی 
 

 
4
مدیرگروه روانشناسی تربیتی- استثنایی
 

 
5
مدیر گروه روانشناسی بالینی و روانبخشی
 

 
6
مدیر گروه برنامه ریزی آموزشی و درسی
 

 
7
مدیر گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی
 

 
 
 
 
8
مدیر گروه مشاوره ی راهنمایی و فلسفه تعلیم و تربیت
 

 
9
مدیر آموزش
 

 
10
رئیس آموزش
 

 
11
رئیس اداره خدمات دانشجویی
 

 
12
مدیر پژوهش
 

 
13
رئیس امور اداری
 

 
 
14
مدیر امور مالی
 

 
15
خدمات دانشجویی