برگزاری جلسات دفاع

برگزاری جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشدو دکتری از تاریخ 17/10/96 لغایت 20/10/96

برگزاری جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد ودکتری از تاریخ 23/10/96 لغایت 30/10/96

برگزاری جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از تاریخ 1/11/96 لغایت 5/11/96

برگزاری جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از تاریخ 31/4/96 لغایت 4/5/96

برگزاری جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از تاریخ 7/5/96 لغایت 11/5/96

برگزاری جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از تاریخ 4/6/96 لغایت 9/6/96

برگزاری جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از تاریخ 15/6/96 لغایت 23/6/96

برگزاری جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از تاریخ 7/12/96 لغایت 10/12/96

برگزاری جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از تاریخ 13/12/96 لغایت 17/12/96

برگزاری جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از تاریخ 19/12/96 لغایت 23/12/96

دفاعیات سال 1397
برگزاری جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از تاریخ 27/1/97 لغایت 29/1/97

برگزاری جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از تاریخ 1/2/97 لغایت 6/2/97

برگزاری جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از تاریخ 9/2/97لغایت 11/2/97

برگزاری جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از تاریخ 17/2/97لغایت 20/2/97

برگزاری جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از تاریخ 24/2/97لغایت 27/2/97

آخرین روز دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی در نیمسال دوم 97-96 روز 15/6/97 می باشد

برگزاری جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ازتاریخ 5/3/97 لغایت 10/3/97

برگزاری جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از تاریخ 20/3/97 لغایت 24/3/97

برگزاری جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از تاریخ 27/3/97 لغایت 30/3/97

برگزاری جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از تاریخ 2/4/97 لغایت 7/4/97

برگزاری جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از تاریخ 9/4/97 لغایت 14/4/97


برگزاری جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از تاریخ 17/4/97 لغایت 20/4/97

برگزاری جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از تاریخ 23/4/97 لغایت 28/4/97