سرفصل دروس

سرفصل دروس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 

سر فصل دروس رشته روان شناسی

 سرفصل دروس ترمی گرایش  روان شناسی عمومی

 سرفصل دروس ترمی گرایش  روان شناسی عمومی ( کارشناسی ارشد )

 سرفصل دروس ترمی گرایش  دکتری تخصصی روانشناسی عمومی

سرفصل دروس ترمی رشته روانشناسی شخصیت (دوره کارشناسی ارشد)

 

 سرفصل دروس گرایش  کودکان استثنایی

 سرفصل دروس ترمی گرایش  بالینی

سرفصل دروس ترمی گرایش صنعتی - سازمانی

سرفصل دروس ترمی روانشناسی صنعتی و سازمانی  (مقطع کارشناسی ارشد)

 

چارت دروس رشته روان شناسی

چارت گرایش روان شناسی عمومی

چارت گرایش کودکان استثنایی

چارت گرایش بالینی

چارت گرایش صنعتی - سازمانی

سر فصل دروس رشته علوم تربیتی

 سرفصل دروس ترمی گرایش کودکان عقب مانده ذهنی

 سرفصل دروس ترمی گرایش مشاوره و راهنمایی

سرفصل دروس ترمی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

سرفصل دروس ترمی آموزش ابتدایی

چارت دروس رشته علوم تربیتی

چارت گرایش کودکان عقب مانده ذهنی

چارت گرایش مشاوره و راهنمایی

چارت گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

چارت  آموزش ابتدایی