فرم های پژوهشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

 فایل های دانلودی دانشجویان کارشناسی ارشد

1- راهنمای ثبت نام در سایت irandoc و دریافت کد رهگیری

2- فرآیند اجرایی پایان نامه

3- دستورالعمل نگارش و تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری 

4- فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشد

5- فرم اصلاح پایان نامه

6- فرم انصراف از مقاله

7- فرم تایید تشویقی مقاله

8- فرم پروپوزال ارشد

9- فرم جدول تشویق مقاله

10- فرم تعیین ارزش مقاله

11- فرم شرکت در جلسه دفاع

12-بخشنامه فرصت مطالعاتی

13- حمایت مالی از پایان نامه ( شرکت ایز ایران )

14- فهرست وب سایت های جعلی نشریات علمی

15- لیست مجلات در انتظار تایید

16-فهرست نشریات معتبربین المللی و تخصصی رشته زبان انگلیسی

17- پانزدهمین نمایشگاه لوازم و تجهیزات ایمنی ، امنیتی و پلیسی

18- پایان نامه های مرتبط با موضوعات فرهنگی ، مذهبی و اجتماعی

19- تقاضای صدور کد شناسایی راهنمایی و مشاور

20-بخشنامه ارزیابی مقالات
 

مجوز دفاع کارشناسی ارشد
1-اطلاعیه جلسه دفاع
2-تعیین داور
3- درخواست دفاع
4-صفحه اول 

صورتجلسه و فرم های ارزیابی دفاع
1- راهنمای تشکیل فرم های دفاع
2- صورتجلسه دفاع
3- فرم ارزیابی دفاع
4- فرم ب

فایل های دانلودی دانشجویان دکتری

1-معافیت شهریه تمدید رساله دکتری تخصصی

2-فهرست وب سایت های جعلی نشریات علمی

3- بخشنامه فرصت مطالعاتی

4- حمایت مالی پایان نامه ( شرکت ایز ایران )

5- شیوه نامه مراحل اجرایی فرآیند دفاع از رساله دکتری

6- فرم الف

7- فرم پرپوزال دکتری

8- فهرست وب سایت های جعلی نشریات علمی

9- لیست مجلات در انتظار تایید

10-فرم نظریه شورای پژوهشی دانشکده

11- فرم انصراف از مقاله دکتری

12- پانزدهمین نمایشگاه لوازم و تجهیزات ایمنی ، امنیتی و پلیسی

13- فرم تعهد مقاله

14-پایان نامه های مرتبط با موضوعات فرهنگی ، مذهبی و اجتماعی  

15- فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشد

16- تقاضای صدور کد شناسایی راهنمایی و مشاور

17-دستورالعمل نگارش و تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

18- فرم اصلاح پایان نامه

19 -بخشنامه ارزیابی مقالات

صورت جلسات مجوزدفاع دکتری

1-فرم تایید مقالات

2- درخواست دفاع از رساله دکتری 

3-وضعیت آموزشی جهت اخذ وضعیت دفاع

4- معرفی نامه و ارزیابی

5- راهنمای تکمیل فرم های دفاع

6- صورت جلسه دفاع دکتری 

7- فرم ب

8- فرم ارزیابی 

9- اطلاعیه دفاع

بخشنامه ها

1- آدرس دهی مقالات در مجلات

2-اولویت های پژوهشی معاونت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی

3- کتب چاپ و منتشر شده توسط واحد تهران مرکزی

4- بخشنامه چاپ مقاله

5- برگزاری دو همایش ملی

6- حمایت ستاد موادمخدرازکتاب های تالیفی و ترجمه ای در مورد اعتیاد