فرم های پژوهشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

 فایل های دانلودی دانشجویان کارشناسی ارشد

1- فرآیند اجرایی پایان نامه

2- دستورالعمل نگارش و تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری 

3- فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشد

4- فرم اصلاح پایان نامه

5- فرم انصراف از مقاله

6- فرم تایید تشویقی مقاله

7- فرم پروپزال کارشناسی ارشد

8- فرم جدول تشویق مقاله

9- فرم تعیین ارزش مقاله

10- فرم شرکت در جلسه دفاع

11-بخشنامه فرصت مطالعاتی

12- حمایت مالی از پایان نامه ( شرکت ایز ایران )

13- فهرست وب سایت های جعلی نشریات علمی

14- لیست مجلات در انتظار تایید

15-فهرست نشریات معتبربین المللی و تخصصی رشته زبان انگلیسی

16- پانزدهمین نمایشگاه لوازم و تجهیزات ایمنی ، امنیتی و پلیسی

17- پایان نامه های مرتبط با موضوعات فرهنگی ، مذهبی و اجتماعی

18- تقاضای صدور کد شناسایی راهنمایی و مشاور

19-بخشنامه ارزیابی مقالات
20- نمونه فرم الف ارشد

21- فرم گزارش دوره ای (3 ماهه)

22- فرم تایید عنوان رساله دکتری وپایان نامه کارشناسی ارشد(گروه بالینی- سنجش)

22- تکثیر دورو پایان نامه جهت صرفه جویی کاغذ
مجوز دفاع کارشناسی ارشد
1-اطلاعیه جلسه دفاع
2-تعیین داور
3- درخواست دفاع
4-صفحه اول 

صورتجلسه و فرم های ارزیابی دفاع

1- راهنمای تشکیل فرم های دفاع
2- صورتجلسه دفاع
3- فرم صورتجلسه دفاع ورودی 95 به بعد
4- فرم ارزیابی دفاع
5- فرم ب


مدارک تسویه حساب بعد از دفاع دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد

 1-فرم تایید نهایی

 2-فرم تعهد اصالت

 3-فرم انصراف

 4-فرم تائید اصلاحات

 5-فرم تحویل نسخه های پایان نامه

 6-مراحل تسویه حساب

فایل های دانلودی دانشجویان دکتری

1-معافیت شهریه تمدید رساله دکتری تخصصی

2-فهرست وب سایت های جعلی نشریات علمی

3- بخشنامه فرصت مطالعاتی

4- حمایت مالی پایان نامه ( شرکت ایز ایران )

5- شیوه نامه مراحل تصویب پرپوزال و فرایند اجرایی دفاع از رساله

6- فرم الف

7- فرم پرپوزال دکتری

8- فهرست وب سایت های جعلی نشریات علمی

9- لیست مجلات در انتظار تایید

10- فرم گزارش 6 ماهه پیشرفت کار دانشجویان مقطع دکتری

11-فرم نظریه شورای پژوهشی دانشکده

12- فرم انصراف از مقاله دکتری

13- پانزدهمین نمایشگاه لوازم و تجهیزات ایمنی ، امنیتی و پلیسی

14- فرم تعهد مقاله

15-پایان نامه های مرتبط با موضوعات فرهنگی ، مذهبی و اجتماعی  

16- فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشد

17- تقاضای صدور کد شناسایی راهنمایی و مشاور

18-دستورالعمل نگارش و تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

19- فرم اصلاح پایان نامه

20 -بخشنامه ارزیابی مقالات

21- فرم گزارش دوره ای (6 ماهه)

22- فرم پیش دفاع دکتری

23- صورتجلسه دفاع از پیشنهاد رساله فایل pdf
24-صورتجلسه دفاع از پیشنهاد رساله فایل word

25- روش ارزیابی رساله دانشجویان دوره دکتری از سال 95 به بعد

26- متمم بخشنامه ارزیابی مقالات دانشجویان دکتری 

27- تکثیر دورو پایان نامه جهت صرفه جویی کاغذ
 
28- فرم اساتید راهنما برای کد اخلاق

29- فرم تعیین داوران جلسه دفاع 

30- فرم شماره 9 تایید مقالات 

31- فرمهای تایید داوری 


صورت جلسات مجوزدفاع دکتری

1-فرم تایید مقالات

2- درخواست دفاع از رساله دکتری 

3-وضعیت آموزشی جهت اخذ وضعیت دفاع

4- معرفی نامه و ارزیابی

5- راهنمای تکمیل فرم های دفاع

6- صورت جلسه دفاع دکتری 

7- فرم ب

8- فرم ارزیابی 

9- اطلاعیه دفاع

بخشنامه ها

1- آدرس دهی مقالات در مجلات

2-اولویت های پژوهشی معاونت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی

3- کتب چاپ و منتشر شده توسط واحد تهران مرکزی

4- بخشنامه چاپ مقاله

5- برگزاری دو همایش ملی

6- حمایت ستاد موادمخدرازکتاب های تالیفی و ترجمه ای در مورد اعتیاد