تصویب پروپزالهای گروههای آموزشی

نیمسال دوم 96-95

جدول زمانبندی شش ماهه تصویب عنوان و یا پروپوزا لهای دانشجویان کارشناسی ارشد ودکتری رشته روان شناسی عمومی

جدول زمانبندی شش ماهه تصویب عنوان و یا پروپوزا لهای دانشجویان کارشناسی ارشد ودکتری رشته  مشاوره فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

جدول زمانبندی شش ماهه تصویب عنوان و یا پروپوزا لهای دانشجویان کارشناسی ارشد ودکتری رشته برنامه ریزی آموزشی  و  درسی 

جدول زمانبندی شش ماهه تصویب عنوان و یا پروپوزا لهای دانشجویان کارشناسی ارشد ودکتری رشته مدیریت آموزشی
نیمسال اول 97-96

جدول زمانبندی شش ماهه تصویب عنوان و یا پروپوزا لهای دانشجویان کارشناسی ارشد ودکتری گروه آموزشی روان شناسی عمومی

نتایج پروپزالهای گروه روانشناسی عمومی

جدول زمانبندی شش ماه تصویب عنوان و یا پروپزالهای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری گروه آموزشی مشاوره- فلسفه تعلیم و تربیت   

جدول زمانبندی شش ماهه تصویب عنوان و یا پروپزالهای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری  گروه آموزشی روانشناسی بالینی و روانسنجی

جدول زمانبندی شش ماهه تصویب عنوان و یا پروپزالهای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری گروه آموزشی مدیریت آموزشی و آموزش عالی

جدول زمانبندی شش ماهه تصویب عنوان و یا پرپزالهای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری گروه آموزشی برنامه ریزی آموزشی و درسی 

جدول زمانبندی شش ماهه تصویب عنوان و یا پرپزالهای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری گروه آموزشی روان شناسی تربیتی - استثنایی