تصویب پروپزالهای گروههای آموزشی

نیمسال اول 97-96

جدول زمانبندی شش ماهه تصویب عنوان و یا پروپوزا لهای دانشجویان کارشناسی ارشد ودکتری گروه آموزشی روان شناسی عمومی

نتایج پروپزالهای گروه روانشناسی عمومی

صورتجلسه شورای گروه روان شناسی عمومی

نتایج پروپزالهای گروه روان شناسی عمومی مرحله 3

جدول زمانبندی شش ماه تصویب عنوان و یا پروپزالهای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری گروه آموزشی مشاوره- فلسفه تعلیم و تربیت   

نتایج پروپزالهای گروه فلسفه تعلیم تربیت و مشاوره

جدول زمانبندی شش ماهه تصویب عنوان و یا پروپزالهای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری  گروه آموزشی روانشناسی بالینی و روانسنجی

نتایج پروپزالهای گروه روان شناسی بالینی و روانسنجی

نتایج پروپزالهای گروه روان شناسی بالینی و روانسنجی

گزارش مصوبات عناوین و پروپوزال های دانشجویان گروه بالینی- سنجش 

نتایج پروپزالهای گروه روان شناسی بالینی و روانسنجی مرحله 3

جدول زمانبندی شش ماهه تصویب عنوان و یا پروپزالهای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری گروه آموزشی مدیریت آموزشی و آموزش عالی

جدول زمانبندی شش ماهه تصویب عنوان و یا پرپزالهای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری گروه آموزشی برنامه ریزی آموزشی و درسی 

جدول زمانبندی شش ماهه تصویب عنوان و یا پرپزالهای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری گروه آموزشی روان شناسی تربیتی - استثنایی 
نیمسال دوم 97-96
جدول زمانبندی شش ماهه تصویب پروپزالهای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری گروه روان شناسی عمومی

نتایج پروپزالهای گروه روان شناسی عمومی (تاریخ 26/1/97)

صورتجلسه پروپزالهای گروه روان شناسی عمومی وصنعتی سازمانی مورخ 29/11/96

جدول زمانبندی شش ماهه شورای گروه آموزشی روانشناسی بالینی- روان سنجی

گزارش مصوبات عناوین و پروپوزال های دانشجویان گروه بالینی- سنجش ( تاریخ96 /29/11)

گزارش مصوبات عناوین و پروپوزال های دانشجویان گروه بالینی- سنجش 9/12/96

گزارش مصوبات عناوین و پروپوزال های دانشجویان گروه بالینی- سنجش ( تاریخ20/12/96

گزارش مصوبات عناوین و پروپوزال های دانشجویان گروه بالینی-سنجش ( تاریخ 22/1/97 )

 گزارش مصوبات عناوین و پروپوزال های دانشجویان گروه بالینی- سنجش (تاریخ 19/2/97 )

نتایج پروپزالهای گروه بالینی و سنجش  (تاریخ 2/2/97)

جدول زمانبندی شش ماهه شورای گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره- فلسفه تعلیم و تربیت   

نتایج پروپزالهای گروه راهنمایی و مشاوره- فلسفه تعلیم و تربیت 24/11/96

نتایج پروپزالهای گروه فلسفه تعلیم و تربیت و مشاوره 22/12/96

جدول زمانبندی شش ماهه شورای گروه آموزشی مدیریت آموزشی - عالی