مطالب مرتبط با کلید واژه " دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی "مدیر گروه

مدیر گروه آموزشی روانشناسی بالینی و روانسنجی   مشخصات شخصی                                                                                                                                                                                                                                                                     نام و نام خانوادگی: سوزان امامی پور                                                                                                                                                                          وضعیت:عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز گروه آموزشی : روانشناسی  ...